http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2564 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 12 มีนาคม 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุ 15 - 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ( 1 เมษายน 2546 - 31 มีนาคม 2549) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พศ.2543) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระหว่างเข้ารับการศึกษา
1. เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
2. ทางราชการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ ๑๑๑.- บาท
3. ทางราชการจ่ายค่าวัสดุฝึกให้
4. มีที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างศึกษา
5. ให้การรักษาพยาบาล ฟรี

เมื่อสำเร็จการศึกษา
1. จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ได้โดยขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับราชการ

การรับสมัครสอบ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 12 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th/ เลือกหัวข้อ "สมัครสอบ"

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view