http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบเข้ารับราชการ 250 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบเข้ารับราชการ 250 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 250 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยกำลังรบ และสนับสนุนการรบ เหล่าทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองทักบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารราบ (อัตราสิบเอก) เพื่อะบรรจุเข้ารับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ จำนวน 250 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของผู้สมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. โควต้าปกติ (เหล่าทหารราบ) จำนวน 125 อัตรา
เป็นทหารกองหนุ่นประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 อายุๅม่เกิน 25 ปี ในปี 2564
2. โควต้าทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) จำนวน 125 อัตรา
เป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ไม่จำกัดเหล่า) ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 ไม่จำกัดอายุ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1. โควต้าปกติ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โควต้าทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2. มีความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบกทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
4. เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีสามีภรรยามาก่อน
5. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
6.ไม่มีรอยสักหรือแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ ไม่มีร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร
7. ไม่อยู่ในสมณเพศ
8. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
9. ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
11. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหาราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view