http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 31 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 31 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2564


ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานจัดหากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 6 อัตรา
2. นายทหารประทวน จำนวน 25 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ประเภทนายทหารสัญญาบัตร (นักบิน)
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เป็นชายโสด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีผการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.80 ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL,CPH) เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า Level 4 ได้รับใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง ประกอบใบอนุญาต นบ. จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่ยังไม่หมดอายุ
2.ประเภทนายทหารประทวน
- เป็นชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ เว้นตำแหน่งพลขับต้องอายุ 22 - 30 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
4. สำหรับบุคคลพลเรือนชายต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ โดยมีใบสำคัญทางทหาร ดังนี้
- ทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๓) รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้ว โดยไม่ถูกเข้ากองประจำการ
- ทหารกองหนุน (แบบ สด.๘ และ สด.๓) ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕ หรือผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการมาแล้ว
5. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
6. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
7. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค)
8. ผู้สมัครสอบเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และผู้สมัครสอบเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร มีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบนยึดติด (Rigid type) และไม่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindness)

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com


Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view