http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
📌📌📌กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มกราคม 2564

📌📌📌กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มกราคม 2564
ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 อัตรา ในตำแหน่งผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

💼ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ💼
ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข จำนวน 50 อัตรา

👉👉คุณสมบัติทั่วไป
1. ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
2. เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธฺปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
4. มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ชึ่งออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการ (ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร)
5. มีขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 - 24.9) ทั้งนี้ หากสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ + - 2 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
6. ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
8. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
9. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมลทินมัวหมอง
10. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
11. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
12. ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลัง
13. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่เปิดสอบ
14. งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก
15. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

👉👉คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
3. ไม่รังเกียจสุนัข

📑การรับสมัครสอบ📑
รับใบสมัครและสมัครสอบ 🕞ในวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น🕔. ณ ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

🙏🙏🙏ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view