http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 69 อัตรา รับสมัครด้วยตนเเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์

ตำแหน่งที่ที่รับสมัคร
 - คณะนิติศาสตร์ (10 อัตรา)
 - คณะบริหารธุรกิจ (3 อัตรา)
 - คณะพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ (1 อัตรา)
 - คณะมนุษยศาสตร์ (14 อัตรา)
 - คณะรัฐศาสตร์ (3 อัตรา)
 - คณะวิทยาศาสตร์ (12 อัตรา)
 - คณะศึกษาศาสตร์ (18 อัตรา)
 - คณะเศรษฐศาสตร์ (4 อัตรา)
 - คณะสาธารณสุข (3 อัตรา)
  - คณะสื่อสารมวลชน (1 อัตรา)

อัตราค่าจ้าง
- วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
- วุฒิปริญญาโทร 29,750 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศต้องสำเร็จการศึกษาแผน ก.
(แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์)
2.มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัคร ที่งานบริหารงานบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า  08.30 - 11.30 น. ภาคบ่าย 13.00- 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 80000 ต่อ 4085

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view