http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้านชั่วคราว

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้านชั่วคราว

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้านชั่วคราว 7 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22- 30 มิถุนายน 2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้านชั่วคราวรายเดือนจากงานนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานบริกา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท และ ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท และ ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานบริการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท และ ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 10,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตองปลาย (ม.6)

การรับสมัครสอบ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยให้ผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
- กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22- 30 มิถุนายน 2565 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 5.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือตําแหน่งพนักงานบริการ” ไปรษณีย์ต้อง ประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และใบสมัครจะต้องส่งถึง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกิน กําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสํานักบริหารทรัพยากร บุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
- การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
- การให้เลขประจําตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ส่งใบสมัคร ถึงสํานักบริหาร

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view