http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้ประกาศสถานที่สอบ แล้ว !!! ก.พ. 2565 หารายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 65

ประกาศสถานที่สอบ แล้ว !!! ก.พ. 2565 หารายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 65

ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. 2565  ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 65 ได้แล้ว!!

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565

ตามที่ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี2565 โดยเปิดรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มทุกรอบสอบ จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดําเนินการตามขั้นตอน และชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กําหนด และได้รับเลขประจําตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 จํานวน 98,132 ราย ดังรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

สําหรับผู้สมัครสอบที่ได้สมัครสอบและชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กําหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ให้ยื่นหลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสําเนา บัตรประจําตัวประชาชน ได้ทาง e-mail : examaocsc.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องตามกําหนดเวลา สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ. 65 ตรวจสอบรายชื่อที่นี่!!!

ผู้สมัครสอบ ก.พ. สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ 2 แบบ ดังนี้1. แบบพิมพ์เลขบัตรประชาชนลงระบบ โดยท่านสามารถค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ     ได้จากที่นี่!!!

2. แบบค้นหารายชื่อด้วยตนเอง ท่านสามารถค้นหารายชื่อของท่าน เลขที่สมัครสอบ และวัน เวลาสถานที่สอบ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

อ่านประกาศ  ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
อ่านประกาศ    ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานีทดลองทำข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. แบบออนไลน์
วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศผลสอบท้องถิ่น
ขอบคุณข้องมูลจาก www.ประกาศผลสอบ .com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view