http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) (งานการประชุม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี (งานสารบรรณ)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) (งานประชาสัมพันธ์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี (งานประชาสัมพันธ์)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์

5. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

6.ตำแหน่งนักจิตวิทยาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาจิตวิทยาในทางที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

8.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชี

9.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ


11. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

12.ตำแหน่งวิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

13.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี การเงิน

14. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชี


การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.person.ku.ac.th หัวข้อ "รับสมัครงาน
ออนไลน์" หรือ เว็บไซด์ https://ku.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view