http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว  39 อัตรา รับสมัครดัวยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 -17 มิถุนายน 2565
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งนิติกร
ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศศึกษา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งพนักงานแสตมป์
และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

และเทคนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
จำนวน10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
7 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต และ
- มีหลักประกันการจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 106 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 "ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน ข้อ 3.2"

9. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400บาท หรือ 11,500 บาท (ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถในการ ควบคุม ดูแล ซ่อมแชม บำรุงรักษาแก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางช่างวิทยุ ทางช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะประยุกต์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาใดวิซาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ ทางวิจิตรศิลป์ ทางช่างภาพ ทางศิลปะประยุกต์ ทางการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิซาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิซาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันมีหลักประกันการจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 1420/ว 106ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 "ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงาน ข้อ 3.2"

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 9,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิซาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิซาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิซาเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 9,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิซาการจัดการสำนักงาน สาขาวิซาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดีเช่น มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft office

15. ตำแหน่งพนักงานแสตมป์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,670 บาท หรือ 9,400 บาท(ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน หรือ

16. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 9,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และ
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และไม่เป็นโรคตาบอดสี

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา  08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.


ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view