http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 2 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2565
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ตำแหน่งพยาบาล 4 สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองชีวอนามัยและความปลอดภัย
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรปัณฑิต
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึง จากสภาการพยาบาล และยังไม่หมดอายุ
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
4. หากเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เช่น สาขาการพยาบาลเวชปฏิปัติ (การรักษาเบื้องต้น)
หรือ สาขาเฉพาะทางด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ (ให้กรอกข้อมูลในใบสมัครข้อ 9)
5. มีความรู้ ความสามารถกรพยาบาล ทั้งด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาพเป็นอย่างดี
6. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี ริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
7. เข้าใจบริบทการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจ
8. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

คุณสมบัติทั่วไป


1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)
2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานได้ดีและใช้โปรแกรมประยุกต์ พื้นฐานประกอบการทํางานอาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น
4. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สําหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่ง อัตรา เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522
5. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับ ประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับ
คุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ อนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

การรับสมัคร


เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีชั้นตอน ดังนี้
1 พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
2 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือช็อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตาม
ข้อ 3.1 - 3.7 ส่งมาที่อีเมล pwarecruitment@gmail.com โดยระบุซื้อเรือง "สมัครงานตำแหน่ง พยาบาล 4
(ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร)"
ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูณ์มื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและ กปภ. ได้รับ หลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้นขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view