http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา รับสมัครทาง e-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2565
ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ


ระดับประจำแผนก จำนวน 3 อัตรา
1. ประจำแผนกพัฒนากำลังพล กองพัฒนาและสวัสดิการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล
จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์ (บรรณารักษ์)

2. ประจำแผนกสถิติและประเมินผล กองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน

จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ หรือสถิติศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์

3. ประจำแผนกคลังและพัสดุ กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (การเงิน การธนาคาร การบัญชี) ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพศ

ระดับเสมียน จำนวน 10 อัตรา
1. เสมียนฝ่ายกำลังพล
จำนวน 1 อัตรา

2. เสมียนแผนกปกครอง กองพัฒนาและสวัสดิการกำลังพล ฝ่ายกำลังพลจำนวน 1 อัตรา
3. เสมียนกองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผนจำนวน 1 อัตรา
4. เสมียนกองบัญชี ฝ่ายปลัดบัญชีจำนวน 1 อัตรา
5. เสมียนแผนกประนอมหนี้ กองบัญชี ฝ่ายปลัดบัญชีจำนวน 1 อัตรา
6. ลูกจ้างชั่วคราวระดับเสมียน ปฏิบัติงานที่ แผนกงานทะเบียน 1 กองการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 อัตรา
7. ลูกจ้างชั่วคราวระดับเสมียน ปฏิบัติงานที่ เสมียนแผนกงานทะเบียน 2 กองการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 อัตรา
8. ลูกจ้างชั่วคราวระดับเสมียน ปฏิบัติงานที่ เสมียนแผนกการเงิน กองการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 อัตรา
9. ลูกจ้างชั่วคราวระดับเสมียน ปฏิบัติงานที่ เสมียนแผนกบัญชี กองการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 อัตรา

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ
- ไม่จำกัดเพศ

10. ช่างไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุง กองบริการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุงจำนวน 1 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายวิชา ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อสร้าง และสามารถใช้ Microsoft Office ได้
- เพศชาย

อัตราค่าจ้าง


1. วุฒิปริญญาตรี ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 16,240 บาท
2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ได้รับอัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,810 บาท
3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้รับอัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
4. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,540 บาท
5. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,750 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 260 บาท
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร องค์การฯ จะไม่ปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิให้

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2536 ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีโรคอันพึงรังเกียจ
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกสั่งให้ออกงานโดยมีความผิดหรือบกพร่อง
8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน
9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีบทกำหนดโทษชั้นลหุโทษ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565) สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นเพศชาย ต้องพ้นพันธะทางราชการทหารแล้ว


การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.thaiveterans.mod.go.th/ข่าวรับสมัครงาน/ และส่งใบสมัครสอบพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปที่ wvo13162@gmail.com และทางไปรษณีย์มาที่ กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สมัครสอบ) เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล 1 กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2354 4476 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ขบอคุณข้อลูกจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view