http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน 2565
ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งนายทหารทะเบียนการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ตำแหน่งนายทหารทะเบียนการแพทย์
จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
- ปริญญาตรี คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) หรือ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) ในสาขาวิชา เวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล จากสถานศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง (ไม่รับผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่มิใช่ สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อน 31 พ.ค. 65 ในหลักสูตร ดังนี้
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขา เวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการ เวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.) สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการ เวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล
2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการ บรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะ และลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ ทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
5 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
6 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7 เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
8 มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก
9 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 รวมถึงต้องไม่ตาบอดสี, ไม่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ
10 ไม่อยู่ในสมณเพศ
11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
13 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องดำเนินการถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
14 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออก/ไล่ออกจากราชการ รวมถึงไม่เคยเป็นผู้ทุจริตในการสอบ เข้ารับราชการมาก่อน
15 อายุไม่เกิน 35 ปี นับตาม พรบ. รับราชการทหาร (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
16 ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 48 กิโลกรัม ต้องพ้นภาระการเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว (ปลดเป็นกองหนุนแล้วหรือผ่านการตรวจ เลือกทหารกองเกินเข้าเป็นกองประจำการแล้ว) ทั้งนี้ไม่รับสมัครผู้ที่จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี
พ.ศ.2565
17 ผู้สมัครเพศหญิง ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
15 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI ) ไม่เกิน 35
19 ต้องไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าที่สามารถสังเกตเห็นได้เมื่อแต่งกายชุดเครื่องแบบทหาร (แขนสั้น) รวมถึงต้องไม่มีรอยสักที่มีลักษณะหยาบคาย หรือไม่เหมาะสม

การรับสมัคร


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ (เวลา 0830 - 1530 นาฬิกา) ชั้นล่าง แฟลต 10 กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425 โทร.ทบ. 94413

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view