http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2565
ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนแบบราง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผ่านการอบรม และจัดทำระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18000 หรือมาตรฐาน อื่นๆ
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟฟ้าสากล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
7. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีทุกสาขา
2. ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผ่านการอบรมระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9001 เป็นต้น
5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ
6. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001 และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการ คุณภาพ
7. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟฟ้าสากล
8. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9. ทักษะในการประสานงาน
10.ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น
11.ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
12. ความคิดเชิงวิเคราะห์
13. ความละเอียดรอบคอบ
14.การตัดสินใจ
15. จิตสำนึกด้านมาตรฐาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมขนส่งวิศวกรรมจราจร โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้ด้านสถิติ การวิเคราะห์และการวางแผน
3. ทักษะการวางแผนการจัดการตารางเดินรถ โดยใช้โปรแกรม FALKO, Micro Bus, VISUM, VISSIM, Vis VAP หรือ สามารถเขียนโปรแกรมการจัดการระบบจราจรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ความคิดเชิงระบบ
5. ความคิดเชิงวิเคราะห์
6. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ความละเอียดรอบคอบ
8. การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2565


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view