http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 39 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2565

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. พนักงานสัญญาจ้าง งานการประชุม ( สำนักบริหารกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ( สำนักบริหารกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคเหนือบน (สำนักบัญชีและการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

4. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักบัญชีและการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)


5. พนักงานสัญญาจ้าง งานวิเคราะห์และประเมินผลธุรกิจ ( สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

6. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารความเสี่ยง ( สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

7. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8. พนักงานสัญญาจ้าง งานวิชาการและฐานข้อมูล (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

9. พนักงานสัญญาจ้าง งานสำรวจคาร์บอนเครดิต (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

10. พนักงานสัญญาจ้างงานประสานตรวจรับรอง (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

11. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารคาร์บอนเครดิต (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

12. พนักงานสัญญาจ้าง งานวางระบบอุตสาหกรรมไม้ (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

13. พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

14. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

15. พนักงานสัญญาจ้าง งานสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

16. พนักงานสัญญาจ้าง งานวางแผนและมาตรฐาน (สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

17. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ( องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิ

18. พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้

19. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

20. พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (เชียงใหม่) (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

21. พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (แพร่)(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

22. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเวียงมอก (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

23. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

24. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ, สาขาวิชาเลขานุการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ

25. พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)

26. พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา

27. พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล(ศรีราชา) (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา

28. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไทรโยค 2 (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

29. พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

30. พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าลาดกระทิง 1 (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้


31. พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาดและสารสนเทศ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

32. พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

33. พนักงานสัญญาจ้างงานสวนป่าคอนสาร (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

34. พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

35.พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

36. พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน(หาดใหญ่) (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

37.พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก - เขาไม้แก้ว ( องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

38. พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป ( องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29. พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้างกระบี่ ( สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต(สัตว์แพทย์)

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าจ้างเดือนละ 10,150 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1400/771 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รวมเป็นเงิน 12,150 บาท
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1401/771 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รวมเป็นเงิน 13,285 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณวุฒิ ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) (ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ) ค่าจ้างเดือนละ 19,460 บาท

การรับสมัคร


ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยในกรณี จัดส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ ต้นทางภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดต่อประสานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง โทร 0 2282 3243 ต่อ 134 - 136 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปด้วย
- สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fio.co.th

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view