http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (คนพิการ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- เป็นผู้พิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย เท่านั้น ตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

3. ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)

4 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ ในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 16.30 น. ที่ เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view