http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (ส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี

3. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

4. นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร

6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี

7. นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือพัฒนาชุมชน
- มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

8. พนักงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)


9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท)

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและ ด้านการบัญชี ในหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

10. พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)

11. นักพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน หรือ ด้านการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์และแฟ้มผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร)

12. พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน การศึกษานอกโรงเรียน)
- อายุ 20 - 45 ปี

13. นักพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคม

14. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

15. พนักงานบริการ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 โดยกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ” ส่งไปยัง สถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันที่ สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 25 เมษายน 2565 และหลังวันที่ 29 เมษายน 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view