http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2565

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอาการศยาน

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. นักวิชาการพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. สถาปนิก
จํานวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาทางสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด

4. วิศวกรโยธา
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด

5. นายช่างไฟฟ้า
จํานวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าส่อืสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6. นายช่างเครื่องกล
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเครื่องกล เครื่องยนต์เครื่องจกัรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นท่เีกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

7. นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8. นักวิชาการขนส่ง
จํานวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

9. นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
จํานวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

10. เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

11. เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น กรมท่าอากาศยาน
ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น กรมท่าอากาศยาน ระหว่างวันที่ 21 - 29 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 200.- (สองร้อยบาทถ้วน) 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view