http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2565

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกรโลหการปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโลหการ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

6. เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเลขานุการ

7. นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

8. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

หมายเหตุ**
1. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท สําหรับผู้สอบแข่งขันในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์)
2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สําหรับผู้สอบแข่งขันในตําแหน่งวิศวกรโลหการปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ : 

3. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สําหรับผู้สอบแข่งขันในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร็เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view