http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 81 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข ของกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 59,680 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
1) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
2)ศูนย์กักกันโรค กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักกันโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 41,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

3 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 64 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
1) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
2) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
3) ศูนย์กักกันโรค กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักกันโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
4) ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง บางเขน
5) ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
- สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565 โดยสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันทำการ โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ตามเอกสารไฟล์ประกาศรับสมัคร ข้อ 3.2 ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ชั้น 1 อาคารศูนย์กักกัน (Quarantine Center) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เลขที่ 38 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 3.3 และส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว ให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค ชั้น 2 อาคาร 3 ภายในวันที่สมัคร โดยมีเงื่อนไขตามวันและเวลา 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com


Tags : งานราชการ

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view