http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค) 12 อัตรา รับสมัครทางEMS หรือทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักพัฒนาสังคม (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการสังคมมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถถ่ายVDO และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อออกแบบสื่อหรือนำเสนองานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น VDO, Inforgraphic ,E-Book สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่น Zoom Meeting/youtube Facebook/Google From

2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคหกรรมศาสร์ หรือสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรร หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ และมีความรู้ในการใช้คแมพิวเตอร์ Word,Excel,Power Poin, Phtoshop และ Infographic

3. นักพัฒนาสังคม (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตามลักษณะงานที่กำหนด

4. นักวิชาการพัสดุ(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ตามลักษณะงานที่กำหนด

5. นักวิชาการเงินและบัญชี (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคหนือจังหวัดลำปาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

6. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคหนือจังหวัดลำปาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7. นักวิชาการพัสดุ(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรม Microsoft Word/Excel/Power Poin/Infographic

8. นักสังคมสงเคราะห์(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

9. นักพัฒนาสังคม(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

10. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคหกรรมศาสร์ หรือสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคหกรรม

11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทาง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบ การลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชนประทับตรารับจดหมาย ของผู้สมัคร หรือทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น และให้สมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view