http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด และ
2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในด้านการบินฎปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรม ไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

8. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกล การเกษตร และ
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

9. ตำแหน่งนายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ( Internet) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://royalrain.thaijobjob.com
 
ขอขอขคุณข้อมูลจาก  www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view