http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2565 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2. เป็นชายโสด อายุ 18 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2545 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2547) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2565 หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน ที่สังกัดกองทัพเรือ จะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 มกราคม พ.ศ.2541)
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้  
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th  
ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view