http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 36 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 36 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 22 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม3.) หรือเทียบเท่า

2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ชาย)
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง 
4. ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของ ทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (ชาย/หญิง)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี หรือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการรับรอง

6. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น (ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ

7. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

รรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นหลักฐาน การสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 94413  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view