http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นบุคลากร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 61 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 61 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม 2565

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏฺิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีสาขาทางสังคมศาสตร์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษาจีน ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนสตร์ หรือกฏหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือภาษาศาศตร์ และ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการติดสามสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
2) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษาอินโดนีเซีย ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนสตร์ หรือกฏหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือภาษาศาศตร์ และ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการติดสามสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดี
3) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการภาษารัสเซีย ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนสตร์ หรือกฏหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือภาษาศาศตร์ และ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการติดสามสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียได้เป็นอย่างดี
4) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
6. ตำแหน่งตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) มีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐส ภาคปฏิบัติงาน
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
2) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัตงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และ
3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

11. ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงขึ้นไป

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน
จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และ
2) มีความสามารถในการจดรายงานการประชุมด้วยวิธีการอื่นใดที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เห็นว่า เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและถอดถ้อยคําเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นได้อย่างเหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 36 คํา และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คํา และ
3) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view