http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 11 อัตรา

🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 11 อัตรา
🔉🔉สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 11 อัตรา

📌📌ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
👉1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
💥💥คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

👉2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
💥💥คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

👉3. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

👉4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
💥💥คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาชาวิชาอื่น ที่ ก.พ. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

👉5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
💥💥คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

👉6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
💥💥คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

👉7. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
💥💥คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

💫💫การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

🙏🙏 ขอขอบคุณข้อมูลจากhttps://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=210

Tags : พนักงานจ้าง

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view