http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
🔊🔊ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
💫💫เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

💥💥คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
👉๑. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลด) ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖)
👉๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

✍️✍️หลักฐานการสมัครสอบ (นำมาให้คณะกรรมการตรวจในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ดังนี้
👉๑. วุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า) (ฉบับจริง)
👉๒. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ (ฉบับจริง)
👉๓. หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) (ฉบับจริง)หรือ สำเนาทะเบียนกอง
ประจำการ (สด.3) ที่มีรายการบันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทำการแทน (สำเนา ๒ ฉบับ)
หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยว่าได้ปลดจากกองประจำการแล้ว (อนุโลมให้ยื่นภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้)
👉๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา (ฉบับจริง)
👉๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) (สำเนาคนละ 2 ฉบับ)
👉๖. หลักฐานคะแนนเพิ่มต่าง ๆ

📌📌การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๑– ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ปิดการรับสมัครภายในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ

🌀🌀สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
▶️- ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์http://atc.rta.mi.th/
▶️- การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ

🌈🌈อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.radd-atc.com/images/1.%2064_sas_1_pragat.pdf

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.radd-atc.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5.htm

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view