http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้🔊🔊กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน

🔊🔊กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน
🔊🔊กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด
▶️- กรมทหารพรานที่ 31
▶️- กรมทหารพรานที่ 32
▶️- กรมทหารพรานที่ 33
▶️- กรมทหารพรานที่ 35
▶️- กรมทหารพรานที่ 36
▶️- หมวดทหารพรานหญิงที่ 31
▶️- หมวดทหารพรานหญิงที่ 32

💥💥จำนวนอัตรา
- ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 มกราคม 2564 หรือตามที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
- มีความประพฤติเรียบร้อย (สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และ ไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ)
- เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
- ทหารพราน ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ)
- ทหารพรานหญิง ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปี
- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
- สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับราชการในสังกัด กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 33 จะต้องมีความสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

📌📌การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ณ สถานที่รับสมัคร
หน่วยรับสมัคร
🔴- กรมทหารพรานที่ 31 : ตำบลทุ่งควบ อำเภทเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร. 054-884-589
🔴- กรมทหารพรานที่ 32 : ตำบลฝายแก้ว อำเภทภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 054-783-832
🔴- กรมทหารพรานที่ 33 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 741135
🔴- กรมทหารพรานที่ 35 : ตำบลสักงาม อำเภอคคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
🔴- กรมทหารพรานที่ 36 : ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-681-300, 053-681-779 ต่อ 101, ทบ. 95538 ต่อ 101
🔴- หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 : ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
🔴- หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 74135

🙏🙏 ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=361

Tags : อาสาสมัครทหารพราน

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view