http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
ประกาศกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ประกาศกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ด้วย พล.ม.๒ รอ. จะดำเนินการบรรจุกำลังพล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาก ทหารกองหนุน ที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามที่ทางราชการต้องการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด พล.ม.๒ รอ. จำนวน ๓๐ อัตรา
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรจุกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้.-

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑.๑ ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑) จำนวน ๕ อัตรา
๑.๒ ช่างยานยนต์สายพาน (ชกท.๖๓๒) จำนวน ๓ อัตรา
๑.๓ เสมียน (ชกท.๗๑๐) จำนวน ๓ อัตรา
๑.๔ เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๕ เสมียนกองร้อย (ชกท.๗๑๐) จำนวน ๒ อัตรา
๑.๖ เสมียนส่งกำลัง (ชกท.๗๖๐) จำนวน ๔ อัตรา
๑.๗ พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) จำนวน ๑๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พ.ศ.๒๔๙๗

๒.๒ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา ไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริง
ต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ.จะถือได้ว่า ผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
ต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ. จะสงวนสิทธิ์ใน
การพิจารณาอาจไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
๒.๓ ผู้สมัคร, บิดาและมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่

กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค าพิพากษาของศาล
๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมอง
๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๑๑ คุณวุฒิ
๒.๑๑.๑ ตำแหน่ง เสมียน, เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนกองร้อย, เสมียนส่งก าลัง, พลขับรถ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) 
เป็นอย่างต่ำ
- ส าเนาคู่ฉบับ -

- ๒ -

๒.๑๑.๒ ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ, ช่างยานยนต์สายพาน ส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์
๒.๑๒ ผู้สมัครในตำแหน่งพลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ กับมีความรู้ด้านซ่อม
เครื่องยนต์เบื้องต้น

๒.๑๓ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้นจึงสามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

และได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๓. หลักฐานที่จะต้องน ามาแสดงในวันรับสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ รูป ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๓.๒ ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง (พร้อมสำเนาจำนวน ๕ ชุด)

๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา จำนวน ๕ ฉบับ
๓.๔ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖–๖๒๐) ซึ่งแพทย์ทหารประจำการเป็นผู้รับรอง
พร้อมผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานเชื้อโรคเอดส์และแนบผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการด้วย(ต้องระบุ
ข้อความว่า “ไม่เป็นโรคซึ่งขัดต่อการรับราชการทหาร”)

๓.๕ สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) พร้อมสำเนา ๕ ชุด
๓.๖ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด หรือหนังสือรับรองจาก ผบ.ศูนย์ฝึก

นศท. ว่าสำเร็จการฝึกวิชาทหารปีที่ ๓ ฉบับจริง

๓.๗ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต.กองประจำการ (ถ้ามี)
๓.๘ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน ๕ ฉบับ
๓.๙ หลักฐานอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือใบมรณบัตรบิดามารดา (ถ้ามี)
๔. การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ให้ยื่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษฉบับจริ ง
(พร้อมสำเนา ๒ ฉบับ รับรองสำเนาด้วยตนเอง) เมื่อกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแล้วจะส่งฉบับจริง
ให้คืน (คณะกรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้น)

๔.๑ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบก
ซึ่งประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตาม
หน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงานหรือบุตรของผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน

๔.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพบก ที่กำลัง
รับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจำการ เนื่องจากมีความผิด
หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้๓ ใน ๑๐๐ คะแนน

๔.๓ หลักฐานแสดงว่าเคยปฏิบัติราชการป้องกันชายแดน , การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการช่วยเหลือประชาชน ในภาระกิจการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป โดยให้
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน /กอง/กองร้อยของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
เป็นผู้รับรอง พร้อมระบุห้วงการปฏิบัติและพื้นที่ปฏิบัติการมาให้ชัดเจน เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๔.๔ หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่ม ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจาก
หลักเกณฑ์ตามข้อ๔.๑ ถึง ๔.๓ หลายข้อให้เพิ่มคะแนนให้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว

- ๓ –

๕. วิชาที่สอบ
๕.๑ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ และ ช่างยานยนต์สายพาน

๕.๑.๑ ช่างยนต์
๕.๑.๒ การใช้เครื่องมือช่าง
๕.๑.๓ ความรู้ทั่วไป
๕.๑.๔ สัมภาษณ์
๕.๑.๕ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๕.๑.๕.๑ ดันพื้น
๕.๑.๕.๒ ลุกนั่งในเวลา ๒ นาที
๕.๑.๕.๓ วิ่ง ๒ กม.

๕.๒ ตำแหน่ง เสมียน, เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนกองร้อย และ เสมียนส่งก าลัง

๕ .๒.๑ แบบธรรมเนียมทหาร/ระเบียบงานสารบรรณ
๕ .๒.๒ พิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์
๕ .๒.๓ ความรู้ทั่วไป
๕ .๒.๔ สัมภาษณ์
๕.๒ .๕ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๕ .๒.๕.๑ ดันพื้น
๕ .๒.๕.๒ ลุกนั่ง ในเวลา ๒ นาที
๕ .๒.๕.๓ วิ่ง ๒ กม.
๕.๓ ต าแหน่ง พลขับรถ (ขั้นที่ ๑ )

๕.๓.๑ การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะขั้นที่ ๑ (ทฤษฎี– ปฏิบัติ)

๕.๓.๒ ความรู้กฏหมายจราจร/เครื่องหมายจราจร

๕.๓.๓ ความรู้ทั่วไป
๕.๓.๔ ความสามารถในการขับรถยนต์ทหาร
๕.๓.๕ สัมภาษณ์
๕.๓.๖ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๕.๓.๖.๑ ดันพื้น
๕.๓.๖.๒ ลุกนั่งในเวลา ๒ นาที
๕.๓.๖.๓ วิ่ง ๒ กม.

๖. กำหนดการ รับสมัคร วันที่ ๑- ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๕๐๐

ในวันราชการ ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ

๗. กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒

รักษาพระองค์ฯ
เวลา ๐๗๐๐ – ๐๙๐๐ ทดสอบร่างกาย (ผู้สมัครสอบพร้อมเวลา ๐๖๓๐) การแต่งกาย
ชุดกีฬา เสื้อคอปกสีขาว กางเกงขาสั้นสีขาว ถุงเท้าสีขาวรองเท้าผ้าใบ
เวลา ๐ ๙๓๐ – ๑๖๓๐ สอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ การแต่งกาย ชุดสุภาพ
กางเกงขายาว เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น

- ๔ -

๘. วันประกาศผลการสอบคัดเลือก : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เวลา ๑๐๐๐ (หากมาช้ากว่ากำหนด ๓๐ นาที ถือว่าสละสิทธิ์) โดยผู้สมัครสอบจะต้องมาฟังผล
การสอบด้วยตนเอง และผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้ ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในเวลา ๒๑๐๐ เพื่อรับฟังคำชี้แจง
ในการบรรจุเข้ารับราชการ

ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๒๙๗ ๕๐๑๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พลตรีสุวิทย์ เกตุศรี
( สุวิทย์ เกตุศรี)
ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view