http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
มณฑลทหารบกที่ 45 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประเภทพลอาสาสมัคร จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2562

มณฑลทหารบกที่ 45 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประเภทพลอาสาสมัคร จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2562

โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่ง พลสารวัตร ( ชกท. 951 ) หมวดสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 45 ( อัตรา พลอาสาสมัคร ) จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้คุม ( ชกท. 952 ) เรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 45 ( อัตรา พลอาสาสมัคร ) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พลดุริยางค์ ( ชกท. 021 ) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 45 ( อัตรา พลอาสาสมัคร ) จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่มีคุณวุติสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุติสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุติที่ตนมีอยู่ไม่ได้
-มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- เป็นทหารกองหนุนจะต้องผ่านการเป็นทหารกองประจำการหรือผู้ที่จบการศึกษา วิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 ขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว และงดรับสมัครทหารกองหนุนที่มี ยศ. จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ( นับถึงวันสมัคร )
-ผู้สมัครและบิดา-มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหรือไม่ก็ได้
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ชัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 26
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือมีประวัติทางคดีอาญาทุกประเภทหรือมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด สำหรับผู้สมัครที่มีประวัติคดีอาญาและคดียาเสพติดเมื่อตรวจพบในภายหลังกองทัพบกจะระงับการบรรจุ
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
- เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. กำหนดวันรับสมัคร
- เปิดรับสมัครในพุธที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ( วันเวลาราชการ )
- สถานที่รับสมัคร กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวตีรังสิต หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view