http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามคำแนะนำการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562)
1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
1.2 เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2544) สำหรับผู้ที่เป็๋นทหารกองประจำการต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2562 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือเท่านั้น ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2538 ถึง31 ธันวาคม 2541)
1.3 มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารบัตรมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามคำแนะนำการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562)
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.3 สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
2.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
2.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

3. การรับสมัคร
สมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ http//www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฎิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

4. การรับเอกสารคะแนนเพิ่มและหลักฐานความสามารถทางกีฬา (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เท่านั้น)
ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-15.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

5.การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเเรียนจ่าทหารเรือ วิชาที่สอบได้สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

6. รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำแนะนำการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์ http//www.navedu.navy.mi.th

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 02889 3922, 024753663-4 024353629 และ024753631 ในวันและเวลาราชการ

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view