http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 160 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 -18 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานเทศกิจ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ
จำนวน 160 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3
พระภิกษุหรือสามเณรไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุหรือสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามประกาศนี้ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร คือในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หรือเป็นเอกสารปลอม จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารปลอมจะถูกดำเนินคดีทางอาญาต่อไปด้วย


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ http://www.bangkok.go.th/citylaw หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และวันหยุดราชการ
14 - 16 พฤษภาคม 2565) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ขอบคุณของมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view