http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ

เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ

เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565 จำนวน 505 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2565 จำนวน 505 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา 2565

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา 2565
จํานวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปี การศึกษา 2565 จํานวน 505 คน ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จํานวน 490 คน เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 11 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหาร ช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารสารบรรณ, เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารถ่ายรูป, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

- กลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จํานวน 15 คน เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

- เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
- สมัครได้ที่ www.atts.ac.th เท่านั้น
- เพศชาย อายุ 18-20 ปี (เกิด พ.ศ.2545 - 2547) เท่านั้น
- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. หรือ เทียบเท่า
- ทหารกองประจำการ สังกัด กองทัพอากาศ ประจำการอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่เกิน หรือในปี พ.ศ.2541)
- เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 (ไม่รวม o-net v-net หรือ n-net) 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
2 ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2545 - 31 ธันวาคม 2547)
3 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ) เป็นชายโสด อายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2541 - 31 ธันวาคม 2544) ต้องมีระยะเวลา ประจําการไม่น้อยกว่า 2 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ระหว่างรับราชการ ไม่เคยต้องโทษถึงขั้น “ขัง”
4 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกําเนิดก็ได้


การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/  
ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view