http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
เงินเดือน 19,500 บาท
จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สําหรับ วุฒิปริญญาตรี
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สําหรับ วุฒิปริญญาโท
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า 15 ปี และมีผลงาน เป็นที่ยอมรับในวงการนั้น

2 ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา
เงินเดือน 50,000 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมี ประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น

3 ตำแหน่ง เภสัชกร
เงินเดือน 50,000 บาท
จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์


การรับสมัครสอบ
ผู้ที่จะสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564ทางเว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view