http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการพิเศษ 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการพิเศษ 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการพิเศษ 8 อัตรา ส่งใบสมัครทา ง E-mail ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์
เงินเดือน 120,000 - 218,400 บาท
จำนวน  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 - ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ


2 ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน
เงินเดือน  120,000 - 218,400 บาท
จำนวน  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ


3 ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
เงินเดือน  80,000 - 163,800 บาท
จำนวน  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ระดับการศึกษา ปวส.
- ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ4 ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน
เงินเดือน 80,000 - 163,800 บาท
จำนวน  2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ระดับการศึกษา ปวส.
- ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ
5 ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน
เงินเดือน  36,000 - 60,000 บาท
จำนวน  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ


6 ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย
เงินเดือน  72,000 - 98,280 หรือ 24,000 - 48,000 บาท
จำนวน  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ

7 ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
เงินเดือน  50,000 - 100,000 บาท
จำนวน  1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3319 โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี 2564 และหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ใน 4 ช่องทางต่อไปนี้
(1) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ ประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งมาภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมซองว่า “จดหมายสมัครงาน”
(3) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115 (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)
(4) ส่งทาง E-mail : recruitment.motegmail.com (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร)
ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view