http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 10 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 10 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักสัตวบาล 4 จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม (ปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มประสิทธิภาพสูง)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวบาล หรือด้านสัตวศาสตร์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000.- บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

2 ตำแหน่งพนักงานสัตวแพทย์ 2 จำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกควบคุมโรคและห้องปฏิบัติการ กองสัตวแพทย์และผสมเทียม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง เขต กองส่งเสริม การเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนล่าง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้วได้รับ 11,250.-บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นพนักงานสัญญาจ้างของ อ.ส.ค. ต้องได้รับเงินเดือนตามที่ อ.ส.ค.กำหนดในประกาศรับสมัครนี้ เท่านั้น

3 ตำแหน่งพนักงานผลิต 2 จำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงงานนม ยู.เอช.ที. สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง จำนวน อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที่ 2 กองโรงงานนม ยู.เอช.ที. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงงาน สำนัญิงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้วได้รับ 11,650.-บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นพนักงานสัญญาจ้างของ อ.ส.ค. ต้องได้รับเงินเดือนตามที่ อ.ส.ค.กำหนดในประกาศรับสมัครนี้ เท่านั้น


4. ตำแหน่งช่าง 2 จำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที่ 1 กองโรงงานนม ยู.เอช.ที. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที่ 2 กองโรงงานนม ยู.เอช.ที. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150.- บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้วได้รับ 11,250.-บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นพนักงานสัญญาจ้างของ อ.ส.ค. ต้องได้รับเงินเดือนตามที่ อ.ส.ค.กำหนดในประกาศรับสมัครนี้ เท่านั้น

*** ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ( TOEIC ) อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี


การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันพุธที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่เว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com/

ขอขอบคุณ www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view