http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔈🔈ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) สอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุราชการ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 300 อัตรา

🔈🔈ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) สอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุราชการ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 300 อัตรา
🔈🔈ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) สอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุราชการ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 300 อัตรา

📌📌คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
▶️1. เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปีหรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ
ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค. 63 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปีนับปี พ.ศ. เป็นหลัก
(การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบันลบ พ.ศ. เกิด) และ (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษา
วิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย.63)
▶️2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
▶️3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาด
ร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
▶️4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
▶️5. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ปู่ หรือ
ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือ
หนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
▶️6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
▶️7. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
▶️8. ไม่อยู่ในสมณเพศ
▶️9. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือ
ลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
▶️10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
▶️11. ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
▶️12. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
▶️13. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
▶️14. ไม่เป็นผู้ตาบอดสี


🔴หลักฐานการรับสมัครสอบ🔴
ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
โดยผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองตนเองว่า (สำเนาถูกต้อง) แล้วลงชื่อกำกับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสาร
แล้วจะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้น โดยมีหลักฐานดังนี้
💥1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
(ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
💥2. หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร)
💥3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา พร้อมตัวจริงกรณีนามสกุลบิดา และมารดาไม่ตรงกัน
จะต้องแนบสูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อำเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง
💥4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
💥5. หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8 (กรณียังไม่มี สด.๘ ให้หน่วยต้นสังกัดรับรองว่ารับราชการในกอง
ประจำการ ในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง และ ต้องมี ส.ด. 3 มาแสดงด้วย
รับที่ สัสดี จว. จามภูมิลำเนาเกิด)
💥6. ใบสำคัญทางการแพทย์ทหาร (ทบ.466-620) ให้แพทย์ระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร”
ที่ออกโดย รพ.ของทหาร เท่านั้น
💥7. หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
💥8. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (นับตั้งแต่วันออกไม่เกิน 6 เดือน)
💥9. หลักฐานตามข้อ 2 ถึงข้อ 7 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 1 ฉบับ และนำฉบับจริง
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ สำเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องชัดเจน ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอย ขูดลบ
ขีดฆ่า
💥10. รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ สอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์
0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54113 หรือทาง http://infantry-center.rta.mi.th


➡️➡️การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
✴️1 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

✴️2 วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
2.1 รายงานตัวเวลา 08.00 น. – 09.30 น.
2.2 สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

✴️3 การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
3.1 เตรียมบัตร “ประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชาชน” มาในวันสอบคัดเลือก ฯ ทุกครั้ง
3.2 ตรวจสอบที่นั่งสอบที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบให้ถูกต้อง
3.3 แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ
3.4 ให้นำดินสอดำอย่างอ่อน (2 บี) และยางลบ มาใช้ทำข้อสอบด้วย

🔯สอบภาควิชาการ🔯
🔺1 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
🔺2 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
🔺3 วิชาภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
🔺4 วิชาความรู้ทั่วไป จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
🔺5 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
🔺6 วิชาทหารราบ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน

‼️กำหนดการรับสมัครสอบ‼️
👉1. รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 13 – 27 ม.ค. 63 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ แหล่งสมาคม
นายทหารค่ายธนะรัชต์(เว้นวันหยุดราชการ)
👉2. ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์http://infantry-center.rta.mi.th

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thaijobsgov.com/jobs/290194

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view