http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,685 อัตรา ปี 2563

🔊🔊เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,685 อัตรา ปี 2563
🔊🔊เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,685 อัตรา ปี 2563

📌กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่ดี และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้

▶️1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน) เมื่อสำเร็จการสึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่าต่างๆของกองทัพบก จํานวน 1,985 นาย ดังนี้
- บุคคลพลเรือน จํานวน 1,092 นาย
- ทหารกองประจําการ จํานวน 893 นาย
▶️2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จํานวน 700 นาย
เป็นหลักสูตรพิเศษของกองทัพบก เปิดให้เข้ารับการศึกษาจำนวน 1 ปี โดยศึกษาโรงเรียนทหารราบ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย จึงให้สิทธิ์เฉพาะทหารกองประจำการ/พลอาสาสมัคร (ประจำการ), อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบกเท่านั้น

💥💥คุณสมบัติผู้สมัครตามหลักสูตร
💧1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
👉1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- อายุ 18–20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2545 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
- ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2542 อยู่ในกำหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารประจำปีพ.ศ.2562 มีกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563
- อายุ 21–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ(แบบ สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนำขึ้นทะเบียนกองประจำการหรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
- อายุ22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ(แบบ สด.43) ว่าจับสลาก “ดำ” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอพอ”
- ไม่รับ ผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ว่าเป็นผู้ได้รับการผ่อนผัน
👉1.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี
👉1.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
👉1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

💧2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
👉2.1 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
👉2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกำหนดปลดในเดือน 1 พ.ค.62
👉2.3 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจำตัว 10 หลักจากบัตรประจำตัวทหาร จึงสามารถทำการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)และทหารกองหนุนสังกัด ทหารเรือ หรือ ทหารอากาศ
👉2.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539
👉2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539

⭐️คุณสมบัติ(เฉพาะ) สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร(ประจำการ), อาสาสมัครทหารพราน)
- ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิ์ในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
- ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจำการ แต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสอบคัดเลือกได้
- พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสอบคัดเลือกได้

🔯🔯คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
- มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ก หน้า 12)
- ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ
- ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
- เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
- ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
- ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี2563 ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

🔴🔴การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - 25 มกราคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=309

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view