http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ปริญญาโท)อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางโลจิสติกส์

และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ปริญญาตรี)อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางโลจิสติกส์

และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/

Tags : งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view