http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 137 อัตรา รับสมัคร

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ📢

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 20 อัตรา

🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
จำนวน 8 อัตรา

🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เถสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 9 อัตรา
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา

🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6. ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

7. ตำแหน่ง วิศวกรรมเครื่องกลปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 44 อัตรา

🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

9. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จำนวน 43 อัตรา

🔴คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com

Tags : งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view