http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
📣📣📣กรมฝนหลวงและการบินเกษตร📣📣📣
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

📌📌ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ📌📌

💡1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

💡2. ตำแหน่ง นายช่างอากาศยานปฎิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป

💡3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างเครื่องกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป

💡4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป

💡5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป

📍📍การรับสมัครสอบ📍📍
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://royalrain.thaijobjob.com

🙏🙏ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ประกาศผลสอบ.com 🙏🙏

Tags : งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view