http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

บุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดควารู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ
๑.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและระดับ วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

๒. วิธีดําเนินการ
๒.๑ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับผู้สอบผ่านการสอบตามข้อ ๑.๑ ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งของส่วนราชการ ให้สํานักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกําหนดการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด สําหรับรายละเอียดกําหนดการดําเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ๑

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์
http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๒” ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ 
กรอกใบสมัครออนไลน:และพิมพ:แบบฟอร์มการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๒” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ
ภาค ก. พิเศษ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๒) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๒ หน้า หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว
โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงิน” กรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ ๒ 
ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้สมัครสอบสามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ๓ ช่องทาง คือ
(๑) การชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินตามข้อ ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑
(๒) ไปชําระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ 
ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงินแล้ว
(๒) การชําระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบจะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถชําระเงินผ่านทางเว็บไซด์ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๒” โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว้ โดยต้องชําระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และให้พิมพDหน้ายืนยันการชําระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๓) การชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ตามข้อ ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ (๒) ไปทํารายการชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือก
ประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชําระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่น ๆ” และเลือก
“สํานักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยต้องชําระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธD ๒๕๖๒ และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบจํานวน ๒๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ ๓ 
ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
หลังจากที่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว ๒ วันทําการ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์
http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๒” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ ๔ 
อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
เมื่อปิดรับสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๒” หัวข้อย่อย 
“อัปโหลด (upload) รูปถ าย” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB ประเภทของไฟล์เป็น .JPG)
รูปถ่ายจะปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบสําหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจไม่ อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ
และจะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทําการอัปโหลด (upload) 
รูปถ่ายไว้แล้วไม่ได้

ขั้นตอนที่ ๕ 
พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ
เมื่อสํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป
ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้วประจําปี ๒๕๖๒” หัวข้อย่อย“ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจําตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ และนําไปแสดงตนในการเข้าห้องสอบ
กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้
๓.๒ ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ หรือตามที่สํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๔.๒ ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ระดับวุฒิการศึกษา เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้
๔.๓ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๔.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามประกาศ
รับสมัครสอบของส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.thหัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ
สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๒” หัวข้อย่่่่่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ”
ทั้งนี้ กําหนดการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๖.๑ ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุกตDใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณต่างๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ
หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ
แบบจําลองต่าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
(ก) ด้านความเข้าใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือ
ข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยค
ได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๖.๒ ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบ
เพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความ
ในระดับเบื้องต้น
๗. หลักเกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชา
ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐
ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชา
ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้
คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐

ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม"รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET
และได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
(เอกสารแนบท้าย ๒) ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในครั้งนี้ด้วย โดยให้ยื่นผลการทดสอบดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ในวัน และเวลาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
และจะต้องนั่งอยู ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษ
๘. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสําหรับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
สํานักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรอง
ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อม password
เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่าน
ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ได้ ภายหลังจากที่ส่วนราชการได้แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการมาให้สํานักงาน ก.พ. ทราบแล้ว
๙. การนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไปใช้ในการสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ
๙.๑ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
๙.๒ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนําไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํ่ากว่าได้
๙.๓ ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ
(๑) เลขประจําตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับ
เลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง
(๒) ผู้สอบผ่านยังไม่สําเร็จการศึกษา
(๓) ผู้สอบผ่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการ
๙.๔ ผู้สอบผ่านสามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้น ในครั้งนั้นด้วย

๑๐. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐.๑ ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ
“การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี ๒๕๖๒” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ”
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สมัครสอบ
๑๐.๒ การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.
ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พัชรภากร เทวกุล
(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สําเนาถูกต้อง
ปรียานุช เรืองแจ่ม
(นางสาวปรียานุช เรืองแจ่ม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบท้าย ๑

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view