http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
ประกาศ สำนักงาน ป.ช.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ช.ช. ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

ประกาศ สำนักงาน ป.ช.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ช.ช. ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน้่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา

1.2 เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่จะได้รับ 
อัตราเงินเดือน 15,000

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 32 และ 34 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ป.ช.ช. พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. เป็นผู้เลื่อมใสในความปกครองระบอประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

ลักษณะต้องห้าม 
1.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
2.เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
3.เป็นบุคคลล้มละลาย 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัครสอบ

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 วิธี
1. ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
2. ชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online
3. ชำระเงินผ่านตู้ ATM บมจ. ธนาคารกรุงไทย

การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียนร้อยแล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบภายในเวลา 22.00 น.

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 430 ซึ่งประกอบด้วย 
1. ค่าธรรมเนียมสอบ 400 บาม 
2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น 
5.2 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
5.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว 
5.5 ผุ้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ป.ช.ช.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http/:www.nacc.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และที่สำนักงาน ป.ช.ช.

7.หลักสูตรและวิธีการสอบ

7.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
7.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

8.หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบการแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
8.1 ใบสมัครที่พิมจากอินเตอร์เน็ต 
8.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและสำเนา ระเบียนแสดงผลการศึกษา 
8.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 
8.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 
8.5 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
8.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน 
8.7 เอกสารรับรองการผ่าน การเกณฑ์ทหาร

เอกสารทุกฉบับให้เขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง"

9. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับ ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้แข่งขันที่สอบได้ดังกล่าว เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องอยู่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ หรือไม่ผ่านผลการประเมินผลทดสอบปฏิบัติหน้าที่ราชการ

10. สำนักงาน ป.ช.ช ไม่ประสงค์รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

Tags : งานราชการ , ทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view