http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 70 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 70 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 กันยายน 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ จํานวน 70 อัตรา โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาที่รับสมัคร ดังนี้
1) สาขาวิชาประกันภัยหรือบริหารความเสี่ยง
2) สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์
3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6) สาขาวิชาการเงิน
7) สาขาวิชาบัญชี
8) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9) สาขาวิชานิติศาสตร์
10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11) สาขาวิชารัฐศาสตร์
12) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
13) สาขาวิชาอักษรศาสตร์
14) สาขาวิชามนุษยศาสตร์
15) สาขาวิชาสังคมศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชาหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้ 15 สาขาข้างต้น

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 กันยายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Tags :

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view