http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

กรมการทหารช่างเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ

คุณวุฒิ
- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบํารุงเครื่่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จํานวน 27 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จํานวน 44 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จํานวน 12 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จํานวน 41 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต์ , เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จํานวน 26 อัตรา
- ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้น ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจาก สถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดจะต้องสําเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กําหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ.ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ.เกิด) หรือทหารกองเกินซึ่งเป็นบุคคลจําพวกที่ 1 ในกรณีที่เป็นทหารกองประจําการจะต้องครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Tags : งานราชการ , กรมการทหารช่าง

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view