http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุ 15 - 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ( 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2546) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พศ.2540) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระหว่างเข้ารับการศึกษา
1. เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
2. ทางราชการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ ๑๑๑.- บาท
3. ทางราชการจ่ายค่าวัสดุฝึกให้
4. มีที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างศึกษา
5. ให้การรักษาพยาบาล ฟรี

เมื่อสำเร็จการศึกษา
1. จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ได้โดยขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับราชการ

การรับสมัครสอบ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th/ 

Tags : สอบราชการ , ช่างฝีมือทหาร

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view