http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้แนะนำ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

แนะนำ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

แนะนำ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 2. อายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี
 3. มีสถานะภาพโสด
 4. มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 5. ผู้สมัครสอบชาย รับเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องตีหรือกระทบ และเครื่องสาย ตามแบบสากล
 6. ผู้สมัครสอบหญิงรับเครื่องสายสากลเท่านั้น
 7. ผู้สมัครสอบดนตรีไทยจะกำหนดรับสมัครเป็นครั้งคราว
 8. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ราชการกำหนด
การสมัครสอบ
 • โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจะทำการเปิดรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นครั้งคราวไป
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยติดต่อได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210 โทร. 0-2534-8870-1
สิทธิประโยชน์ขณะเป็น นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ


ขอบคุณภาพจาก กองดุริยางค์ทหารอากาศ http://www.rtafband.com
 1. ได้รับจ่ายสิ่งของ อาภรณ์ภัณฑ์จากทางราชการ
 2. ได้รับเบี้ยเลี้ยง และเงินเดือน ตามอัตรา ที่ทางราชการกำหนด
สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
 1. ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล
 2. ได้รับอุปกรณ์การฝึกศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยง และเงินเดือนทุกคนจนจบการศึกษา
 3. เมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาในสถาบันทางทหาร และมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี และออสเตรเลีย ประมาณปีละ 10 ทุน
สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
 1. ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ได้รับเงินเดือน และสิทธิต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
 2. ได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. มีสิทธิศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ โดยทุนส่วนตัว หรือทุนของกองทัพอากาศ ตามระเบียบของกองทัพอากาศ
 4. มีสิทธิสอบเลื่อนวิทยฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ที่ตั้งรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เว็บไซด์โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ  http://www.rtafband.com

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ http://www.educate.rtaf.mi.th

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก http://my-etc.blogspot.com


Tags : ดุริยางค์ อากาศ ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view