http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้
เส้นทางสู่ช่างฝีมือทหาร

เส้นทางสู่ช่างฝีมือทหาร


โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่ผลิตช่างฝีมือและช่างเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ในระดับ ปวช.ให้กับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่น ๆ อีกทั้งยังผลิตช่างที่มีความสามารถในการใช้เครื่องจักรกล ซ่อม ปรับแต่งปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ออกสู่ตลาดแรงงานของประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ และเพื่อการเติบโต การขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

วิชาชีพที่เปิดสอน
๑. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล   ๒. ช่างเครื่องมือกล    ๓. ช่างเชื่อมโลหะ
๔. ช่างยานยนต์                       ๕. ช่างไฟฟ้ากำลัง    ๖. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

การรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร : เดือน ธันวาคม
สมัครทางไปรษณีย์ : ธันวาคม - มกราคม
สมัครด้วยตนเอง : เดือน กุมภาพันธ์
สอบคัดเลือก : เดือน มีนาคม

การจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ
๑. ภาคปกติ (นักเรียนประจำ จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ รับเฉพาะเพศชาย)
๒. ภาคสมทบ (นักเรียนไป – กลับ จบแล้วไม่ผูกพันกับทางราชการ รับทั้งชายและหญิง)


เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ขอบคุณรูปภาพจาก เด็กดีดอทคอม


ภาคปกติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐)
๒. เป็นชายโสด อายุ ๑๕ – ๑๘ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๑ เม.ย.ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา
๓. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดามารดา มีสัญชาติไทย

หลักฐานในการสมัคร
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการศึกษา
๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและบิดามารดาการสอบคัดเลือก

๑. ภาควิชาการ (ความรู้ระดับ ม.๓)
- คณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนน
- วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ คะแนน
- ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนน
- ภาษาไทย ๕๐ คะแนน
- สังคมศึกษา ๕๐ คะแนน
๒. พลศึกษา สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย

อายุ(ปี) ความสูง(ซม.) น้ำหนัก(กก.) หน้าอก(ซม.)หายใจเข้า หายใจออก
๑๕         ๑๕๐               ๔๐                    ๗๕/๗๖      
๑๖         ๑๕๒               ๔๒                    ๗๗/๗๘
๑๗         ๑๕๔               ๔๔                   ๗๒/๗๒
๑๘         ๑๕๖               ๔๖                    ๗๔/๗๕  

สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียน
๑. ได้รับเบี้ยเลี้ยง วันละ ๘๗.- บาท
๒. วัสดุฝึกทางโรงเรียน ฯ จัดหาให้
๓. มีการดูแลรักษาพยาบาลให้กับนักเรียนตลอดหลักสูตร
๔. มีประกันชีวิต ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
๕. เป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำ ศึกษา ๓ ปี(ทางโรงเรียน ฯ มีหอพักให้)

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒. บรรจุเป็นข้าราชการในกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบกกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นๆ
๓. ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ๘,๒๐๐.- บาท
หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงกลาโหมต้องมี
อายุไม่เกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์และต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ

ภาคสมทบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐)
๒. เป็นชายโสดหรือหญิงโสดอายุไม่เกิน ๒๒ ปี
๓. สัญชาติไทย
๔. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๕. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออก จากถานศึกษาอื่น
๖. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

สิทธิประโยชน์
๑. มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด.)
๒. มีการดูแลรักษาพยาบาลให้กับนักเรียนตลอดหลักสูตร
๓. มีประกันชีวิต หากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
๔. เข้ารับการศึกษา ๓ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ

หลักฐานในการสมัคร
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหลักฐานการศึกษา
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา

การสอบคัดเลือก
๑. ภาควิชาการ 
(ความรู้ระดับ ม.๓)

- คณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนน
- วิทยาศาสตร์ ๑๐๐ คะแนน
- ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนน
- ภาษาไทย ๕๐ คะแนน
- สังคมศึกษา ๕๐ คะแนน
๒. สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย(ต้องสอบผ่านภาควิชาการ)
เวลาเรียน
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.
สิ่งที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
- สามารถศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ
- สามารถเข้ารับราชการได้
- ทำงานตามโรงงาน บริษัท ห้างร้าน
- ประกอบอาชีพส่วนตัว

สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๐, ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๙ (ในเวลาราชการ)
หรือ เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th


ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ จาก http://my-etc.blogspot.com

ติวสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร

Tags : ช่างฝีมือทหาร นักเรียน ช่างฝีมือ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view