http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้ระเบียบงานสารบรรณฯ

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ

1. ส่วนราชการแห่งหนึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นพิเศษจากหน่วยงานอื่นและมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ ส่วนราชการนั้นจะกระทำได้หรือไม่เพียงใด
ย่อมกระทำได้
ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้ความชอบ
กระทำมิได้
ถูกเฉพาะข้อ 1. และ 2.

2. ข้อใดมิใช่ความหมายของ “งานสารบรรณ”
งานบริหารงานเอกสาร
การรับ การส่ง การรักษาเอกสาร
การจัดทำร่างระเบียบงานสารบรรณ
ทุกข้อที่กล่าวมาล้วนถือเป็นงานสารบรรณ

3. “บรรณสาร” หมายถึงข้อใด
หนังสือราชการ
จดหมาย
บรรณานุกรม
ระเบียบงานสารบรรณ

4. “อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึงอะไร
การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน แสงเสียง และคลื่นเสียง
การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน แม่เหล็ก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กเสียงไฟฟ้า

5. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ “หนังสือราชการ”
หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารหรือ หนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารหรือ หนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

6. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นกรณีดังกล่าว
การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
. การส่งหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือประทับตรา
ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกน้ำเงินและให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา
ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออกบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย

8. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
แถลงการณ์
ข้อบังคับ
คำสั่ง
ไม่ใช่ทั้ง 1. 2. และ3.

9. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย
หนังสือของบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่จัดทำและเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่บุคคลภายนอกจัดทำขึ้นเอง
ไม่มีข้อใดถูกต้อง

10. หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วน” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ปฏิบัติโดยเร็ว
ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
ปฏิบัติเร็วที่สุด

11. หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
หนังสือสำนวนการสอบสวน

12. หนังสืออื่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คือข้อใด
หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย
หนังสือของบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่จัดทำและเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่บุคคลภายนอกจัดทำขึ้นเอง
ไม่มีข้อใดถูกต้อง

13. การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรอง ที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

14. เลขที่หนังสือออก
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

15. คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

16. ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

17. ด่วนมาก
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

18. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
เวลาเลิกประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

19. ข้อใดต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
ลงทะเบียนรับหนังสือ
ประทับตรารับหนังสือ
เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

20. ภาพข้างล่างนี้คืออะไร

       (ชื่อส่วนราชการ)

เลขรับ……………………………..

วันที่……………………………….

เวลา……………………………….
ใบรับหนังสือ
ทะเบียนหนังสือรับ
ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ
ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

21. ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
ทะเบียนรับ
ทะเบียนจ่าย
ทะเบียนส่ง
ทะเบียนเก็บ

22. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ
การเก็บก่อนปฏิบัติ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

23. ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร
แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย
แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว
เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว

24. หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือสั่งการ
หนังสือประทับตรา

25. ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็กได้ถูกต้อง
กอง แผนก กรม กระทรวง
แผนก กรม กอง กระทรวง
กระทรวง กอง กรม แผนก
กระทรวง กรม กอง แผนก

26. ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
ลงนามแทน
รักษาราชการแทน
ปฏิบัติราชการแทน

27. พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ทรงเครื่อง
แต่งพระองค์
ทรงเครื่องใหญ่
ทรงพระสุคนธ์

28. ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้นที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรภายในเวลาใด
ภายในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป
ภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีถัดไป
ภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีถัดไป
ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

29. หนังสือที่ยังไม่ถึงกำหนดทำลาย ซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญและประสงค์จะฝากให้กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรเก็บไว้ ดังนี้
จัดทำบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ 23 ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับ
ส่งต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับบัญชีฝากหนังสือพร้อมกับหนังสือที่จะฝากให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแล้วให้ลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แล้วคืนต้นฉบับให้ส่วนราชการผู้ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ถูกทุกข้อ

30. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้วระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นใคร
หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ไม่มีข้อถูก

31. ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
ภายใน 30 วัน
ภายใน 40 วัน
ภายใน 50 วัน
ภายใน 60 วัน

32. ตราชื่อส่วนราชการให้ใช้ตามแบบที่ 27 ท้ายระเบียบ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกเท่าใด
2.5 เซนติเมตร
3.5 เซนติเมตร
4.5 เซนติเมตร
5.5 เซนติเมตร

33. รหัสพยัญชนะประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ
กส
กก
กษ
กร

34. รหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ
นร
นธ
นม
นศ

35. Aide – Memoire คืออะไร
หนังสือกลาง
บันทึกช่วยจำ
บันทึก
งานสารบรรณของโรงพยาบาล

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Tags : ข้อสอบ นายร้อย ตำรวจ ระเบียบ สารบรรณ

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view