http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการฯ

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบนายร้อยตำรวจ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ 

1. การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
เพื่อให้เกิดความผาสุกและและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม
เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีงาม
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2. ข้อใดผิดหลักแนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น
ในกรณีที่เกิดปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินการให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว
การดำเนินการตามต่างๆ ที่กล่าวมาให้ประชาชน กำหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

3. ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว
แก้ไขปัญหาตามแผนของส่วนราชการนั้น
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมแก่กรณี
แก้ไขปัญหาตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

4. กรณีที่ส่วนราชการกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่อง ให้ผู้ใดเป็นผู้กำหนดแนวทางการดำเนินการทั่วไป
ครม.
รมต.
สนช.
ก.พ.ร.

5. กรณีที่การปฏิบัติภารกิจของราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน เป็นหน้าที่ของผู้ใดต้องดำเนินการแก้ไข
ส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ก.พ.ร.

6. ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อใด
นโยบายปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่น
ถูกหมดทุกข้อ

7. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อใคร
ก.พ.ร.
รมต.
ครม.
คมช.

8. การจัดทำความตกลงในการปฏิบัติงานกำหนดให้มีการจัดทำแผนต่าง ๆ เป็นการบริหารราชการแบบใด
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9. ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานใดกำหนด
กรมบัญชีกลาง
สตง.
สำนักงบประมาณ
ถูกทุกข้อ

10. ส่วนราชการใดที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ มิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากเกิดความเสียหายใดขึ้นให้ถือว่า............
หัวหน้าส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการนั้น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการนั้นผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Tags : ข้อสอบ นายร้อย ตำรวจ บริการ กิจการ บ้านเมือง ที่ดี

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view