http://www.iqcentre.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 รู้จักเรา

 หลักสูตรการติว

 งานราชการ

 วิธีการสมัครติว

 เกร็ดความรู้

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

หลักสูตร

Hall of Fame

เกร็ดความรู้พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ และ กฎ ก.ตร.

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบนายร้อยตำรวจ - พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติฯ และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง

1. เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจกำหนดไว้ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. อย่างไร
มี 3 ประเภท คือ บริหาร, วิชาชีพเฉพาะ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
มี 3 ประเภท คือ บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญ, วิชาการในโรงเรียนตำรวจ
มี 3 ประเภท คือ วิชาชีพเฉพาะ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ, วิชาการในโรงเรียนตำรวจ
มี 4 ประเภท คือ บริหารระดับกลาง, บริหารระดับสูง, วิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

2. ข้อใดถูกต้อง
ด.ต. รับเงินเดือน ป.3 – ส.2
ร.ต.ต. – ร.ต.อ. รับเงินเดือน ส.1 – ส.4
พ.ต.ต. – พ.ต.ท. รับเงินเดือน ส.2 – ส.5
พ.ต.อ.อัตรา พ.ต.อ. (พิเศษ) รับเงินเดือน ส.5 – ส.6

3. ในกรณีจำเป็น ก.ต.ช. อาจกำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอำนาจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับใคร
กองบัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค
ตำรวจภูธรจังหวัดและราชการส่วนท้องถิ่น
ราชการส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

4. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ตำแหน่ง ผกก. ลงมา ไม่สูงกว่าตำแหน่งเดิมในกองบัญชาการที่สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้ง
ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
นรม.

5. ใครคือผู้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อตรวจสอบข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิดำรงตำแหน่งตั้งแต่ จเร/รอง ผบช. – สว.
ก.ต.ช.
ก.ตร.
ผบ.ตร.
นรม.

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับการสั่งรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ ผบ.ตร. ลงมา
ผบ.ตร. สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ ผบช. ลงมา
ผบช. สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ รอง ผบช. ลงมา
ผบก. สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ ผกก. ลงมา

7. ในข้อใดเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
กระทำการหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
การลงโทษกักยาม ได้แก่ การให้อยู่เวรยาม การให้ทำงานโยธาหรือการให้ทำงานสาธารณประโยชน์
การลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑกรรม
การกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรลดโทษ โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษข้าราชการตำรวจหทำเป็นลายลักษณ์อักษร

9. เมื่อมีกรณีที่ควรสอบสวนข้อเท็จจริง ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 กำหนดให้ดำเนินการตามข้อใด
ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปดำเนินการสืบสวนด้วยตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้กำกับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือจเรตำรวจดำเนินการสืบสวนด้วยตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือจเรตำรวจดำเนินการสืบสวนด้วยตนเอง
ให้เจตำรวจดำเนินการสืบสวนด้วยตนเองเท่านั้น

10. ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นเป็นที่สงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคำสั่งให้สืบสวน ให้ดำเนินการตามข้อใด
ให้ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนโดยเร็ว
ให้ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนรายงานไปยังคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวนโดยเร็ว
ให้ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนโดยเร็ว
ไม่มีข้อใดถูกต้อง

11. เมื่อคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนได้ทำรายงานการสืบสวนแล้ว ให้เสนอสำนวนการสืบสวนพร้อมทั้งบัญชีเอกสารต่อผู้สั่งเพื่อพิจารณาสั่งการ กรณีดังกล่าวถือว่าคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเป็นไปตามข้อใด
พ้นจากหน้าที่
การสืบสวนแล้วเสร็จ
ยังไม่พ้นหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด
ยังไม่ทำให้การสืบสวนแล้วเสร็จจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้ง

12. บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา ถือแบบตามข้อใด
สส.2
สส.3
สส.4
สส.5

13. ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

14. หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการกำหนดรายละเอียด วิธีการเพื่อถือปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. นี้
กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จเรตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการ

15. ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดต้องคำนึงถึงสิ่งใด
คำนึงถึงพฤติกรรม การประพฤติตัวของข้าราชการตำรวจผู้นั้น
คำนึงถึงพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจผู้นั้น
คำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย
คำนึงถึงพฤติกรรม การประพฤติและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย

16. หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับชั้น และต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
ก.ตร.
สง.ตร.
ผบ.ตร.
ก.ตช.

17. ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือคุณธรรมกี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อใด
4 ประการ คือ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทนอดกลั้นและอดออม การรู้จักละความชั่ว
3 ประการ คือ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทนอดกลั้นและอดออม
4 ประการ คือ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทน การละเว้นการทุจริต การรู้จักละวางความชั่ว
4 ประการ คือ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง การละเว้นการทุจริต รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

18. ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสิ่งใดเป็นสำคัญ
ทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ
ชุมชน และประเทศชาติ
ราชการ ประชาชน ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

19. ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาในข้อใดที่กล่าวไม่ถูกต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความลำเอียง
หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่

20. การรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำ หรือการซักถามผู้กระทำผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำรวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพตามข้อใด
ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด
ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการตำรวจ
อุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา
ดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Tags : ข้อสอบ นายร้อย ตำรวจ พ.ร.บ. ตำรวจ กฎ ก.ตร.

view

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 การสมัครติว

 งานราชการ

 เว็บเพื่อนบ้าน

 ติดต่อเรา

view